सौंदर्य प्रतिजोगिता

सौंदर्य प्रतिजोगिता एगो प्रतिजोगिता बाटे जेहमे सारिरिक सुघराई देखि बिजेता चूनल जाला। ई बिस्व, जिला, राज्य आ राष्ट्रीय स्तर मए जगह होखेला।